TIETOSUOJA: KUINKA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tietosuojailmoituksen vaatimukset tulevat asetuksesta EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679.

Henkilöltä itseltään kerätyt henkilötiedot

Kuka tietoja kerää

Rekisterinpitäjä:
Trimma ry
Päivölänkatu 34
60120 Seinäjoki
Y-tunnus 1470734-9

Miksi tietoja kerätään

Trimma ry kerää tietoja valmentautujistaan sekä työtilauksista.

Valmentautujia koskevien rekisterien tarkoituksena on kerätä ja säilyttää riittävä tieto sekä valmentautujasta että valmennusprosessista valmennuksen onnistumiseksi. Tieto mahdollistaa laadukkaan valmennuksen sekä valmennusprosessin laadun seurannan ja kehittämisen.

Työtilauksia koskevan asiakasrekisterin tarkoituksena on varmistaa riittävä ja asianmukainen tieto tilauksesta sekä mahdollistaa yhteydenpito asiakkaaseen.

Mitä tietoja kerätään

Valmentautujia koskeviin rekistereihin kerätään vain valmennusprosessin kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä ovat riittävät henkilötiedot sekä valmennuksen aikana kertyvät valmennusta koskevat tiedot.

Työtilauksia koskevaan rekisteriin tallennetaan tarvittavat tiedot tilatun työn tekemiseksi ja yhteydenpitoon.

Miten tietoja kerätään

Valmentautujan tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Henkilötietojen ja muiden valmennusprosessin kannalta tarpeellisten tietojen keräys ja käsittely perustuu valmentautujan Trimma ry:lle antamaan yksilöityyn, kirjalliseen suostumukseen. Vain asiakkaan yksilöidyllä, kirjallisella suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa eri viranomaisille.

Työtilauksia koskevat tiedot saadaan asiakkailta itseltään.

Kuka käsittelee tietoja

Valmentautujia koskevia tietoja voivat käsitellä vain valmennustyötä tekevät ja tukevat henkilöt eli vain ne henkilöt, joiden on välttämätöntä käsitellä tietoja onnistuneen valmennusprosessin takaamiseksi.

Työtilauksia koskevia tietoja voivat käsitellä vain henkilöt, joille se on tilauksien toimittamisen ja hoidon kannalta välttämätöntä.

Kuinka kauan tietoja säilytetään

Valmentautujia koskevien rekisterien tietoja säilytetään lainsäädännön edellyttämän ajan. Tietoja ei säilytetä pitempään kuin mitä käyttötarkoituksen kannalta on tarpeellista.

Työtilauksia koskevia tietoja säilytetään enimmillään 3 vuotta. Laskutustietoja säilytetään 14 vuotta.

Tietojen suojaaminen

Tietoja sekä säilytetään että ne tuhotaan huolellisesti niin, että lain edellytykset täyttyvät. Henkilötietoja käsiteltäessä huolehditaan aina siitä, että asiakkaan yksityisyyttä ei vaaranneta. Pääsy henkilötietoihin on vain niillä henkilöillä, jotka työssään tarvitsevat henkilötietoja. Henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

–      Manuaalinen aineisto

Pääsy tietoihin on vain nimetyillä henkilöillä. Tietoaineisto säilytetään ja suojataan siten, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä, ettei niitä voida vahingossa hävittää, muuttaa, luovuttaa tai siirtää tai laittomasti käsitellä.

–      Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Pääsy tietoihin on vain käyttöoikeuden saaneilla henkilöillä. Tietoaineisto säilytetään ja suojataan siten, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä, ettei niitä voida vahingossa hävittää, muuttaa, luovuttaa tai siirtää tai laittomasti käsitellä.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) oikeus:

–      peruuttaa suostumuksensa (artikla 7)

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojen keräykseen ja käsittelyyn.

–      tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista ilman aiheetonta viivytystä.

–      tietojen poistamiseen (artikla 17)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista ilman aiheetonta viivytystä ja rekisterin pitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

•   Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
•   Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
•   Rekisteröity vastustaa käsittelyä, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä.
•   Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

–      oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä, jos yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

•   Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
•   Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
•   Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
•   Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä artikla 21 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa, onko Trimma ry:n henkilörekistereihin tallennettu häntä koskevia tietoja ja mikäli on, mitä tietoja on tallennettu. Tarkastusoikeus on aina henkilökohtainen. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava omakätisesti. Omat tietonsa voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa.

Mikäli rekisteröity havaitsee tietoja tarkastaessaan tiedoissaan virheen, rekisteröity voi vaatia virheen korjaamista. Oikaisu tehdään erillisellä lomakkeella.

Tietojen luovuttaminen

Trimma ry ei luovuta rekistereissään olevia henkilötietoja. Vain asiakkaan yksilöidyllä, kirjallisella suostumuksella ja vain tarpeellisilta osin tietoja ja asiakirjoja voidaan tarvittaessa luovuttaa viranomaisille.

Nettisivumme kautta kerätyt henkilötiedot

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (“cookies”).
Evästeillä voidaan kerätä tietoja siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä Internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Trimma työpajan ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää palvelua kävijöitä paremmin palvelevaksi. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Analytiikka

Verkkosivusto käyttää Google Analytics -evästeitä (kts. http://www.google.com/analytics/). Mitään henkilön tunnistamiseen liittyvää tietoa ei evästeiden avulla kerätä ja niitä käytetään ainoastaan tilastollisen tiedon, kuten vierailuiden määrän ja sivulatausten keräämiseen. Jos haluat estää Google Analyticsin seuraamisen kaikilla verkkosivustoilla, vieraile Googlen sivulla: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Analytics säilyttää käyttäjä- ja tapahtumadataa 26 kuukautta.

Yhteydenottolomakkeet

Yhteydenottolomakkeen kautta saatuja yhteystietoja ei käytetä mihinkään muuhun kuin paluuyhteydenottoon asiakkaalle.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Trimma työpajan järjestämät kilpailut ja kampanjat

Trimma ry järjestää aika ajoin kilpailuja ja kampanjoita. Kilpailuihin ja kampanjoihin voi tyypillisesti osallistua joko paikan päällä ja/tai sosiaalisten medioiden (esim. Facebook ja Instagram) kautta.

Kilpailujen ja kampanjoiden kautta kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muuhun kuin voittajan selvittämiseen, ellei osallistumislomakkeessa ja/tai kampanjan yhteydessä muuta selkeästi mainita.

Lomakkeita

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Henkilötietojen oikaisu- ja poistamisvaatimus

Lisätietoa antaa

Valmennuspäällikkö, yksilövalmentaja Maarit Aho

Puhelin 040 5859 363
Sähköposti maarit.aho(at)trimma.fi
Postiosoite Päivölänkatu 34, 60120 Seinäjoki